Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách a zásady používání souborů cookies - Zelmer

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách a zásady používání souborů cookies

SPRÁVCE ÚDAJŮ Společnost, která je odpovědná za zpracování vašich údajů podle těchto zásad ochrany osobních údajů je: B&B TRENDS, S.L. NIF: B-86.880.473 Adresa: C/Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 STA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) E-mailová adresa: [email protected] Webové stránky: www.bbtrends.es Telefon: 935606705 Registrováni v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 44396, složka 179, list B-454895 jako společnost B&B TRENDS, S.L. si uvědomujeme důležitost ochrany vašich osobních údajů a zavázali jsme se je zpracovávat odpovědně a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je regulovat všechny aspekty týkající se zpracování údajů různých uživatelů, kteří procházejí webové stránky nebo zadávají své osobní údaje do různých formulářů, které se na nich nacházejí. Osobní údaje Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují nebo mohou identifikovat. Prostřednictvím webových stránek se v polích, která jsou za tímto účelem vytvořena, shromažďují osobní údaje, které nám Uživatel poskytuje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, PSČ, město atd. Kromě toho jsou shromažďovány veškeré osobní údaje, které nám Uživatel dobrovolně poskytuje prostřednictvím kterékoli ze sociálních sítí, na nichž je Uživatel registrován. V takovém případě bude nastavení ochrany osobních údajů záviset jak na konfiguraci, kterou Uživatel vytvořil, tak na podmínkách samotné sociální sítě. Když uživatel navštíví webové stránky, neznamená to, že musí poskytnout jakékoli informace o svých osobních údajích. Pokud jsou však tyto informace poskytnuty, budou údaje zpracovávány zákonně a vždy podléhají zásadám a právům obsaženým v GDPR 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a LOPDGDD 3/2018 ze dne 5. prosince. Účel, doba trvání a legitimita zpracování: Údaje, které nám poskytl uživatel, budeme zpracovávat pro následující účely: Vyřídit žádost nebo požadavek uživatele podaný prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uživatele, abychom mohli zpracovat a spravovat jeho/její žádost, dotaz nebo jakýkoli požadavek podaný pomocí uvedeného formuláře. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k vyhovění žádosti a po dobu stanovenou zákonem, minimálně po dobu 3 let. Základem pro legitimitu zpracování osobních údajů bude souhlas udělený uživatelem zaškrtnutím políčka, kterým přijímá naše zásady ochrany osobních údajů před odesláním žádosti. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Vyřídit registraci prodloužené záruky, kterou uživatele provedl pomocí formuláře prodloužení záruky na webových stránkách. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uživatele, abychom mohli zpracovat a spravovat jeho/její žádost. Tyto údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k vyhovění žádosti a po dobu stanovenou zákonem, minimálně po dobu 3 let. Základem pro legitimitu zpracování osobních údajů bude souhlas udělený uživatelem zaškrtnutím políčka, kterým přijímá naše zásady ochrany osobních údajů před odesláním žádosti. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Zasílat oběžníky a zpravodaje o produktech společnosti B&B TRENDS, S.L. Když máme souhlas uživatele, shromažďujeme a zpracováváme jeho osobní údaje, abychom mu mohli posílat informace o našich produktech a službách. Tyto údaje budeme uchovávat, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním, po dobu stanovenou zákonem a po dobu minimálně 3 let. B&B TRENDS, S.L.

  1. 2

B&B TRENDS, S.L. C/ Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Základem pro legitimizaci zpracování údajů bude souhlas udělený uživatelem zaškrtnutím políčka, kterým přijímá naše zásady ochrany osobních údajů před přihlášením k odběru zpravodaje ve formě, která je k tomuto účelu uvedena na webových stránkách. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Zlepšit uživatelský zážitek při procházení webových stránek. Tyto údaje budeme uchovávat, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním smazáním souborů cookies, po dobu stanovenou zákonem a po dobu minimálně 3 let. Legitimním základem pro zlepšení procházení webových stránek je souhlas udělený uživatelem, přijetí souborů cookies. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Spravovat naše sociální sítě a posílat uživatelům informace o našich aktivitách a produktech. Tyto údaje budeme uchovávat, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas se zpracováním, po dobu stanovenou zákonem a po dobu minimálně 3 let. Legitimním základem pro správu našich sociálních sítí a zasílání uživatelům informací o našich aktivitách a nových funkcích je souhlas, který k tomu dostáváme. Uživatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Postoupení nebo sdělení osobních údajů: Vaše údaje nebudou sděleny ani předány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost, nebo se nejedná o poskytovatele služeb spojených se Správcem, kteří jednají jako zpracovatelé údajů. Mezinárodní přenos dat: Za těmito účely SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. využívá Dropbox, který se nachází v USA a zahrnuje tak mezinárodní přenos dat. Dodržuje se však Privacy Shield (štít soukromí), dohoda mezi Evropskou komisí, kde je schválen právní rámec pro zabezpečení osobních údajů mezi Evropou a USA. Aktualizace údajů Abychom mohli udržovat osobní údaje aktuální, musí nás uživatel vždy informovat o jakékoli změně uvedených údajů; pokud tak neučiní, nemůžeme nést odpovědnost za pravdivost údajů. Uživatel zaručuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a zaručuje, že všechny poskytnuté informace odpovídají realitě, jsou aktuální a přesné. Uživatel je povinen sdělit veškeré změny týkající se těchto údajů. Údaje třetích stran Pokud uživatel poskytuje údaje třetích stran za jakýmkoli účelem společnosti B&B TRENDS, S.L., tím zaručuje, že tyto údaje získal zákonně, předem informoval dotčené strany, získal souhlas k jejich sdělení a že poskytnuté informace jsou přesné a pravdivé. Povinné informace Všechny naše formuláře mají hvězdičku (*) označující, které údaje jsou povinné. Pokud uživatel tato pole nevyplní nebo nezaškrtne políčko zásad ochrany osobních údajů, informace nebudou odeslány. Používání hesel Pro přístup k účtu se UŽIVATEL musí „Přihlásit“ a uvést e-mailovou adresu a heslo vygenerované v registračním formuláři podle složitých stanovených pravidel při každé návštěvě webových stránek. Uživatelé jsou odpovědní za správnou úschovu a důvěrnost jakýchkoli identifikátorů a / nebo hesel, která si vybrali při registraci, a zavazují se, že jejich použití nepřenesou na třetí strany ani neumožní přístup k nim cizím osobám. Stejně tak bude mít uživatel povinnost neprodleně informovat Správce o jakékoli skutečnosti, která umožňuje zneužití identifikátorů a / nebo hesel, jako je krádež, ztráta nebo neoprávněný přístup k nim, aby mohl okamžitě jednat se společností B & B TRENDS, S.L.

  1. 3

B&B TRENDS, S.L. C/ Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) zrušení. Práva subjektu údajů: Máte právo na přístup ke svým údajům a na získání potvrzení týkajícího se jejich zpracování, jakož i kopii zpracovávaných osobních údajů. Máte právo je aktualizovat a požadovat opravu nepřesných údajů nebo požádat o odstranění údajů, pokud nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů a vznést námitku proti jejich zpracování odvoláním vašeho souhlasu a také můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů. Podobně máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů. Pro uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na adrese C/Catalunya, 24 Pol. I. Ca N´Oller – 08130 STA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona). E-mail: [email protected] Pokud se domníváte, že vaše práva nebyla řádně respektována, máte právo podat stížnost u Španělské agentury pro ochranu údajů www.aepd.es Zpracování údajů nezletilých osob Kdokoli poskytne údaje prostřednictvím formulářů na této webové stránce a souhlasí se zpracováním takových údajů, potvrzuje, že je mu/jí alespoň 14 let. Přístup na webové stránky a jejich používání je zakázáno osobám mladším 14 let. Pokud Správce údajů kdykoli zjistí, že osobní údaje poskytla osoba mladší 14 let, příslušné údaje zrušíme. Rodiče nebo vychovatelé mohou navíc v každém případě napsat společnosti B&B TRENDS, S.L., aby zablokovala jakýkoli přístup k účtu vytvořenému nezletilými osobami, které mají na starosti, kteří se zaregistrovali zfalšováním své identity. Sociální sítě Cílem sociálních nástrojů, jako je Facebook, Twitter, Instagram atd. nebo jiných sociálních sítí, je zviditelnit a šířit aktivity, které se v naší organizaci odehrávají. Tyto sociální nástroje ukládají osobní údaje na servery příslušných služeb a řídí se jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Doporučuje se zkontrolovat a přečíst si podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů sociální sítě v době registrace, s přihlédnutím k různým možnostem konfigurace, pokud jde o soukromí profilu uživatele na sociální síti. Správce si dále vyhrazuje právo vymazat ze svých sociálních sítí jakékoli zveřejněné informace třetích stran, které překračují zákonnost, doporučují ji porušovat nebo obsahují zprávy, které porušují lidskou důstojnost nebo instituce. Správce si rovněž vyhrazuje právo zablokovat nebo nahlásit profil autora takového obsahu. Cookies: Cookie je malý soubor, který se stáhne a uloží do počítače uživatele, když vstoupí na webové stránky. Soubory cookies umožňují webové stránce mimo jiné ukládat a obnovovat informace o zvycích uživatele nebo jeho počítače při procházení a v závislosti na informacích, které obsahují, a způsobu, jakým počítač používáte, mohou být použity pro rozpoznávání uživatelů. Uživatel má možnost zabránit generování souborů cookies výběrem příslušné možnosti ve svém prohlížeči. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookies.

 

COOKIES: Zásady používání souborů cookies

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES Vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost výše uvedená změna „zákona o službách informačních společností a elektronickém obchodě“ (LSSICE) zavedeného královskou vyhláškou 13/2012, je povinné získat výslovný souhlas každého uživatele používajícího webové stránky, které používají nepodstatné soubory cookies, dříve, než začne webové stránky procházet. CO JSOU SOUBORY COOKIES? Soubory cookies a další podobné technologie, jako jsou místní sdílené objekty, soubory cookies typu flash nebo pixely, jsou nástroje používané webovými servery k ukládání a obnově informací o návštěvnících webových stránek a také k zajištění správného fungování webových stránek. Ke zlepšení našich služeb, přizpůsobení našich webových stránek, snazšímu procházení našich uživatelů, lepšímu používání našich webových stránek, identifikaci problémů, provádění měření a statistik používání a zobrazování reklamy související s vašimi preferencemi, analýzou používání webových stránek, používáme vlastní soubory cookies (nebo soubory cookies první strany) a soubory cookies třetích stran. Souhlas Informujeme vás, že můžeme ve vašem zařízení používat soubory cookies, pokud jste k tomu udělili souhlas, s výjimkou případů, kdy jsou soubory cookies nezbytné k procházení našich webových stránek. Pokud nám dáte souhlas, budeme moci používat soubory cookies, které nám umožní shromáždit více informací o vašich preferencích a přizpůsobit naše webové stránky podle vašich individuálních zájmů. V závislosti na době trvání lze soubory cookies rozdělit na: Relační soubory cookies. Tyto soubory cookies jsou navrženy tak, aby shromažďovaly a ukládaly údaje, když uživatel vstoupí na webové stránky. Tyto soubory cookies se neukládají do počítače uživatele, když vyprší platnost relace nebo když uživatel zavře prohlížeč. Trvalé soubory cookies. Pomocí těchto souborů cookies zůstávají údaje uloženy v počítači uživatele a lze k nim přistupovat a zpracovávat je, když uživatel opustí webové stránky a znovu se k nim připojí. Tyto soubory cookies může Uživatel kdykoli smazat. V závislosti na organizaci, která je spravuje: Vlastní soubory cookies nebo soubory cookies první strany: Tyto soubory cookies jsou odesílány do terminálu uživatele z počítače nebo domény spravované vlastníkem webových stránek, na kterých je poskytována služba požadovaná uživatelem. Soubory cookies třetích stran: Tyto soubory cookies jsou odesílány do terminálu uživatele z počítače nebo domény, kterou nespravuje vlastník webových stránek, na kterých je poskytována služba požadovaná uživatelem, ale jiná organizace, která zpracovává údaje získané prostřednictvím souborů cookies. Kromě toho, pokud jsou soubory cookies nainstalovány z počítače nebo domény spravované vlastníkem webových stránek, ale informace, které shromažďují, jsou spravovány třetí stranou, budou tyto soubory cookies také považovány za soubory cookies třetích stran. V závislosti na účelu použití: Technické soubory cookies. Tyto soubory cookies umožňují uživateli procházet webové stránky, platformu nebo aplikaci a využívat různé možnosti nebo služby, které na nich existují, jako je sledování provozu a komunikace dat, identifikace relace, přístup do oblastí s omezeným přístupem, zapamatování si komponentních prvků objednávky, provádění procesu nákupu objednávky, vyřizování žádosti o registraci nebo účast na akci, používání bezpečnostních prvků během procházení, ukládání obsahu pro šíření videa nebo zvuku nebo sdílení obsahu na sociálních sítích. Geolokační soubory cookies. Používají se k vyhledání vaší polohy, když požadujete službu. Tento soubor cookie je anonymní a používá se například k tomu, aby vám nabídl relevantní informace v závislosti na zemi, kde se nacházíte. Přizpůsobené soubory cookies. Ty umožňují uživateli přístup ke službě s určitými předdefinovanými obecnými charakteristikami v závislosti na řadě kritérií v terminálu uživatele, jako je jazyk, typ prohlížeče použitého pro přístup ke službě, regionální konfigurace, ze které ke službě přistupuje atd. B&B TRENDS, S.L. P. 2 B&B TRENDS, S.L. C/ Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Analytické soubory cookies. Ty umožňují subjektu odpovědnému za ně sledovat a analyzovat chování uživatelů webových stránek, ke kterým jsou připojeni. Informace shromážděné tímto typem souborů cookies se používají k měření aktivity na webových stránkách, platformách nebo v aplikacích a k vytváření profilů procházení pro uživatele těchto webových stránek, platforem nebo aplikací, aby bylo možné zavést vylepšení podle analýzy používání dat uživateli. Reklamní soubory cookies. Tyto soubory cookies nám umožňují co nejefektivněji spravovat nabídku reklamních ploch na webových stránkách, přizpůsobit reklamní obsah obsahu požadované služby nebo použití našich webových stránek. Behaviorální reklamní soubory cookies. Tyto soubory cookies nám umožňují co nejefektivněji spravovat reklamní plochy na webových stránkách. Tyto soubory cookies ukládají informace o vašich zvyklostech získané nepřetržitým sledováním vašich zvyků při procházení, což nám umožňuje vytvořit konkrétní profil pro zobrazování reklamy přizpůsobené tomuto profilu. SOUBORY COOKIES POUŽÍVANÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE PHPSESSID: nezbytně nutný technický soubor cookie, který obsahuje identifikátor relace. Při zavření prohlížeče se vymaže. _icl_current_language: používá se k zapamatování volby jazyka na webových stránkách, které jsou vícejazyčné. Funkce volby jazyka. Konec platnosti relace. view_cookie_policy: slouží k vizualizaci a správě zásad používání souborů cookies. Platnost vyprší za 1 den. _ga: Soubor cookie Google Analytics, který umožňuje monitorovací funkci pro jednotlivé návštěvy. Když uživatel poprvé vstoupí na webové stránky pomocí prohlížeče, bude tento soubor cookie nainstalován. Když tento uživatel znovu vstoupí na webové stránky prostřednictvím stejného prohlížeče, soubor cookie jej bude považovat za stejného uživatele. Pouze v případě, že uživatel změní prohlížeč, bude považován za jiného uživatele. Platnost vyprší za 2 roky po posledním použití. _gat: tento soubor cookie je spojen s Google Analytics Universal. Používá se k omezení rychlosti požadavku – omezení sběru dat na webových stránkách s vysokým provozem. Platnost vyprší po 10 minutách. _gid: je generován automaticky a transparentně pro webové stránky kvůli určitým měřicím kódům nebo třetím stranám. Platnost vyprší za 1 den. DEAKTIVACE SOUBORŮ COOKIES Vy jako uživatel můžete kdykoli povolit, zablokovat nebo odstranit soubory cookies nainstalované ve vašem zařízení změnou nastavení v prohlížeči nainstalovaném ve vašem počítači: Pokud soubory cookies deaktivujete, nebude vám to bránit v procházení webových stránek, ale používání některých služeb může být omezené a v důsledku toho může být vaše procházení méně uspokojivé. Vy jako uživatel můžete kdykoli odvolat svůj souhlas týkající se zásad používání souborů cookies a můžete soubory cookies uložené ve vašem zařízení odstranit úpravou nastavení internetového prohlížeče, jak je popsáno výše. ODVOLÁNÍ SOUHLASU S INSTALACÍ SOUBORŮ COOKIES A ODSTRAŇOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES Z PROHLÍŽEČE Chrome 1. Vyberte ikonu Nástroje 2. Klikněte na Nastavení. 3. Klikněte na Pokročilé. 4. V části „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ klikněte na Nastavení obsahu. Vymažte soubory cookies: Klikněte na Všechny soubory cookie a data webových stránek … Nepovolujte ukládání souborů cookies. 5. Klikněte na Vymazat údaje o prohlížení (vymazat mezipaměť). 6. Zavřete a znovu otevřete prohlížeč. Další informace o prohlížeči Chrome najdete zde: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Internet Explorer. Verze 11 1. Vyberte Nástroje / Možnosti Internetu. B&B TRENDS, S.L. P. 3 B&B TRENDS, S.L. C/ Catalunya, 24 – Pol. I. Ca N´Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) 2. Klikněte na „Obecné“. 3. V sekci „Historie prohlížení“ klikněte Při opuštění webu smazat historii prohlížení. 4. Vyberte Smazat soubory. 5. Vyberte Smazat soubory cookies. 6. Klikněte na Smazat. 7. Klikněte na OK. 8. Zavřete a znovu otevřete prohlížeč. Další informace o aplikaci Internet Explorer získáte zde: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Firefox. Verze 18 1. Vyberte Firefox | Historie | Vymazat nedávnou historii. 2. Vedle položky „Podrobnosti“ klikněte na šipku dolů. 3. Zaškrtněte následující políčka: Cookies, mezipaměť, aktivní přihlášení 4. V rozbalovací nabídce „Vymazat časový rozsah“ vyberte Vše. 5. Klikněte na Vymazat nyní. 6. Zavřete a znovu otevřete prohlížeč. Soubory cookies můžete jednotlivě přijmout nebo odmítnout v předvolbách prohlížeče Firefox v sekci Historie v nabídce Nástroje> Možnosti> Ochrana osobních údajů a zabezpečení. Další informace o prohlížeči Mozilla Firefox naleznete zde: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies Safari verze 5.1 1. Vyberte ikonu Safari / Upravit | Obnovit Safari. 2. Zaškrtněte následující políčka: Vymazat historii, Odebrat všechny podrobnosti o webu 3. Klikněte na Obnovit. 4. Zavřete a znovu otevřete prohlížeč. Další informace o prohlížeči Safari naleznete zde: http://support.apple.com/kb/PH5042 Možnosti opery – Pokročilé – Soubory cookies. Možnosti souborů cookies určují způsob, jakým s nimi Opera zachází, a tedy, zda jsou přijaty nebo odmítnuty. Další informace o prohlížeči Opera naleznete zde: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html Další prohlížeče Další informace naleznete v dokumentaci k nainstalovanému prohlížeči.